Psychodiagnostika

Psychodiagnostické metody

Psychologické osobnostní posudky
Velmi efektivní metoda s vysokou mírou výtěžnosti získaných informací. Proč využít psychodiagnostických metod? Získáte potřebné a objektivní osobnostní údaje pro tyto oblasti:
- personální poradenství
- cílený výběr zaměstnanců a konkurzní řízení
- rozvoj manažerských dovedností
- prevence selhání v rizikových oblastech
- prevence syndromu vyhoření manažera
- analýza sociálně-psychologické atmosféry na pracovišti
- rozvoj komunikačních dovedností
- management audit
- dílčí personální audit
- assessment a development centre ad.

Jaké informace psychodiagnostické metody poskytují?

- analýzu potenciálu osobnosti
- stanovení osobnostního typu probanda
- určení úrovně intelektových schopností (IQ)
- analýzu interaktivního chování (tendence ke konfliktům ad.)
- určení míry tolerance vůči stresu a frustraci
- analýzu převažujícího zdroje pracovní motivace
- definování preferovaného stylu vedení
- profesní prognózu na základě psychologické analýzy osobnostních ispozic

Metodika vyšetrení - TESTOVÁ BATERIE

K vyšetření je použito standardních psychodiagnostických metod a projektivních testů české i zahraniční provenience s vysokou mírou validity a reliability.

Vyšetření provádí:

Diplomovaný jednooborový psycholog, specialista na psychodiagnostiku. Celková doba vyšetření je cca 4 – 6 hodin.

Vyšetření je zakončeno písemnou zprávou a osobní interpretací výsledků vyšetření psychologem včetně profesní prognózy a doporučení. Dle potřeby zadavatele je možné zaměřit se pouze na dílčí faktory osobnosti (např. odolnost vůči stresu, rizikové oblasti atp.)

Posudek (záverečná zpráva) zahrnuje posouzení faktoru:

- INTELEKTOVÁ KAPACITA, STRUKTURA INTELIGENCE, SPECIÁLNÍ SCHOPNOSTI
- VÝKONOVÁ KAPACITA
- OSOBNOSTNÍ PROFIL
- SOCIÁLNĚ-INTERAKČNÍ CHOVÁNÍ A KOMUNIKAČNÍ TENDENCE
- TENDENCE KE KONFLIKTUM
- STYL ŘÍZENÍ
- MOTIVAČNÍ KAPACITA
- RIZIKOVÉ OSOBNOSTNÍ OBLASTI A SFÉRY MOŽNÉHO SELHÁNÍ atd.

Čtěte dále ...

LAST MINUTE - VOLNÁ MÍSTA

  • Efektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, asertivní jednání, zvládání konfliktních situacích, antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích – aneb jak komunikovat, abychom se my sami i okolí cítili lépe.
  • 2016Řešení konfliktních a vypjatých situací  a trénink asertivního jednání – nácvik  konstruktivních komunikačních technik a dovedností, přesvědčivé argumentace a verbální pohotovosti.
  • 2016 - dvoudenní akceAsistentka a efektivní komunikace pro asistentky – neverbální a verbální komunikace, asertivní techniky, zvládání konfliktních situací v profesi asistentky, typologie manipulátorů a antimanipulativní strategie, principy komunikace ve stresu a zátěžových situacích v profesi asistentky.